ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

Στο συμπιεσμένο αρχείο που παραπέμπει ο σύνδεσμος αυτός, εμπεριέχονται τα πακέτα λογισμικού τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται κατά την εκτέλεση των τηλε-εργαστηριακών ασκήσεων. Επιπλέον σύνδεσμοι για την λήψη πακέτων λογισμικού που αφορούν τον έλεγχο πειραματικών συσκευών, καθώς και εκτεταμένα πακέτα λογισμικού ανάλυσης δεδομένων εμπεριέχονται στο τέλος αυτής της σελίδας.

Ο χρήστης, αφού μεταφορτώσει το αρχείο στον Η/Υ του εν συνεχεία μπορεί να εκτελέσει τα προγράμματα (σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην σελίδα των ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) στο περιβάλλον PAW (Physics Analysis Workstation) το οποίο είναι δωρεάν διαθέσιμο στον αντίστοιχο σύνδεσμο. Στην ίδια σελίδα υπάρχουν οδηγίες εγκατάστασης (η οποία είναι ιδιαίτερα εύκολη) καθώς και εγχειρίδιο χρήσης.

Ωστόσο στην σελίδα των ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ παρέχονται πλήρεις οδηγίες και παραδείγματα για την εκτέλεση των ακολούθων πακέτων λογισμικού και επιπλεόν κατά την εκτέλεση των ασκήσεων οι εκπαιδευτές παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη.


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ


ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ

AVERAGE.kumac

RANDOM.kumac

BUFFON.kumac

CENTRAL.kumac

MC_COMPARE.kumac

MONTECARLO.kumac

SPRING.kumac

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΕΔΑΣΗ RUTHERFORD

COULOMB_INTEG.kumac

COULOMB_SCAT.kumac

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ

SURFACE_INTEG.kumac

SURFACE_SCAT.kumac

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ROUND_DEMO.kumac

TRIANGLE_DEMO.kumac

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΚΕΔΑΣΗΣ

REP_ROUND.kumac

rep_triangle.kumac

SCATTER_ROUND.kumac

SCATTER_TRIANGLE.kumac

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

PATT_ROUND.kumac

PATT_TRIANGLE.kumac

FIT_CHI2.kumac

FIT_LIKEL.kumac

FIT_CHI2_ROUND.kumac

FIT_CHI2_TRIANGLE.kumac

FIT_LIKEL_ROUND.kumac

FIT_LIKEL_TRIANGLE.kumacΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ


Βαθμονόμηση και λειτουργία διάταξης με φωτοπολλαπλασιαστές

Particle Detectors:  Calibration and Operation of  Photomutiplier Tubes

Particle Detectors: Photomultiplier Tubes Data Acquisition Remote Control

Βαθμονόμηση και λειτουργία διάταξης ανίχνευσης σωματιδίων

Particle Detectors: Calibration and Operation of Scintillation Counters

Ανακατασκευή των φυσικών χαρακτηριστικών κοσμικών καταιονισμών στην ατμόσφαιρα

Operation of Cosmic Showers Telescope – Reconstruction of physical properties

Λογισμικό επιλογής και συλλογής δεδομένων

HELYCON: Data Acquisition Module

Λογισμικό ελέγχου και εξ’ αποστάσεων επικοινωνίας με εργαστηριακές διατάξεις

HELYCON: Control and Monitor Module