ΛΗΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ HELYCON

 

Ο “Online Event Presenter” παρουσιάζει γεγονότα τα οποία συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο από τους σταθμούς HELYCON που είναι εγκατεστημένοι στην Πανεπιστημιούπολη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Τα γεγονότα που εμφανίζονται εμπεριέχουν τον χρόνο άφιξης παλμών από τους ανιχνευτές σωματιδίων καθώς και το εύρος τους. Επίσης εμφανίζεται το αποτέλεσμα της ανάλυσης των δεδομένων όσον αφορά στην διεύθυνση του εκτεταμένου κοσμικού καταιονισμού, ο οποίος σκανδάλισε τους ανιχνευτές και παρίσταται γραφικά στο παράθυρο τρισδιάστατης γραφικής αναπαράστασης.

Ο χρήστης που είναι εξοικειωμένος με τις αντίστοιχες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων (δηλαδή έχει εκτελέσει την Άσκηση 7 της σελίδας των ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, μπορεί να χρησιμοποιήσει τους χρόνους άφιξης και τα εύρη των παλμών για να επαληθεύσει τα αποτελέσματα της ανακατασκευής της διεύθυνσης του καταιονισμού.The “Online Event Presenter” displays raw data (waveforms) accumulated by the HELYCON station operating at the premises of the Hellenic Open University Campus, using a fast digital oscilloscope to record the detector signals. The presenter uses a 3D VRML Viewer to visualize the reconstructed Extensive Air Shower, according to the physical parameters evaluated using the recorded detector signals.

The 3D VRML Viewer offers to the user the means to observe the reconstructed shower from different angles (Viewpoints) and at different zoom levels. The arrival time and the amplitude of the detector signals appear when the mouse pointer is hovered over the graphic representation of the waveforms at the bottom frame of the presenter.

The reconstructed parameters of the Shower axis, estimated using the HOURS reconstruction tools, are shown at the left frame of the presenter.

A new event is displayed each time the user presses the “Next Event” button.

ATTENTION: The “Online Run” and “AutoRefresh” tick-boxes should NOT be selected.


TECHNICAL INFORMATION

In order for the “online event presenter” to function correctly a VRML browser plugin is required.

Windows users please download the Cortona 3D Viewer plugin found here

Mac OS and Linux users please download the FreeWRL plugin found here

Mozilla Firefox browser is recommended for all OS and can be found here

A test of your Browser’s VRML plugin settings can be found here

Further information for Mac OS and Linux users


To proceed please click on the corresponding station number

STATION 1

STATION 2

STATION 3